საიტზე განცხადებების გამოქვეყნება არის უფასო. განცხადებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული.

განცხადება გამოქვეყნდება განთავსებიდან 24 საათის განმავლობაში.

თითოეულ განცხადებაში დასაშვებია 6 ფოტოს გამოქვეყნება.

მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები, საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტის მისამართი.

საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე.

დაუშვებელია ერთი და იგივე განცხადების რამდენჯერმე გამოქვეყნება, მსგავს შემთხვევაში დუბლირებული განცხადებები წაიშლება.

განცხადების შინაარსი და ფოტოები უნდა შეესაბამებოდეს განცხადების თემატიკას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საიტის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს წაშალოს ცალკეული ფოტოები, ან მთლიანი განცხადება.